mardi 8 mars 2011

Ouii C'est mOii !

☆. Prénom ::
Nadège & Manousha « ..*

☆.Blaze :
Nàdègè ManouShaa Biltornadee Mackenziiee  (CommedesGarçonsLàà Cheeef) « ..*

☆. Viill ::
DeynCiiTy Chèèy Agynèèss Dèèyn Tii Konnaii xD « ..*

☆. Anniivrsαiir ::
22 Dèècèmbre ( Aà nèè pàà oublièè !! )« ..*

☆. Oriigiin ::
244 Angolàài/ 243 Zààiiroiiz « ..*

☆. Taiill ::
1M.« .●.*

☆. Poiids ::
.. 

kg xDeii « ..*

☆. Prciing ::
Sùùr làà lèèvrè infèèrieùr, La NuuuuQue && làà lààngùè Ambèè uèè hèèiin !«..*

☆. Céliib Ou En Couple ? ::
FiiANCEii A . .. Koii Kèè?!.. « ..*

☆. Love D Quii ? ::
Bààh Lùùii nààn! Enfàiin Jpense Heiinn « ..*

☆. Fum ? ::
Aààh Chèè ààp hèèinXD« ..*

☆. Boiit ? ::
Aààh Chèè ààp hèèinXD« ..*

☆. Drogu ? ::
Wààyyyii Jààmèè !! TiKonèè Un Bààiil Dèè DrOguèè Tsùùàà?!« ..*

☆. Partiiculariité ·.. »
Aàà Tùùàà Dèè Mlèè Diirre Nààn ! « ..*

☆. Couleur Des Yeux ·.. »
Ns Lèè Noiir Cèè Biizààr ! On Cèèii Pàà Sii Cèèii Noiir Ou MàrrOn Foncèè !« ..*

☆. Couleur Des Cheveux ·.. »
Oow Sàà Vààrii Tii Cèèii...«